homecommunity —FAQ

F&Q

homecommunity — qna

Q&A

교환 및 환불관련제품의 교환 및 반품이 가능한가요?

관리자
조회수 531

네, 미개봉 제품에 한하여 구매 후 40일 이내에 고객센터나 실시간 채팅/게시판 상담으로 문의 주시면 교환 및 환불이 가능합니다. 


                                               

CUSTOMER CENTER 

02-598-2731 

Mon - Fri 10:00 - 17:00
lunch 12:00 -13:00 

Sat.Sun.Red-Day Off

BANK ACCOUNT

국민) 367201-04-090446 

우리) 1073-301-948457 

예금주 : 유가람(유스킨코리아)

RETURN & EXCHANGE

서울시 서초구 서초대로 48길 108 정일빌딩 201호